ફાર્બસ સાહેબ ૨૫ માર્ચ ૧૮૬૫ મિનિટ્સ ૧૮૬૨ બોમ્બે હાઈકોર્ટ સર જોન્સ
ફાર્બસ સાહેબ
૨૫ માર્ચ ૧૮૬૫
૧૮૬૨ બોમ્બે હાઈકોર્ટ
સર જોન્સ
ટાઉન હૉલ ૧૮૬૦ મિ.ફાર્બસના હસ્તાક્ષર પ્રથમ આવૃત્તિ 'રાસમાળા' ૧૮૫૬ ૧૯૩૩ નું મકાન
ટાઉન હૉલ ૧૮૬૦ મિ.ફાર્બસના હસ્તાક્ષર 'રાસમાળા' ૧૮૫૬ ૧૯૩૩ નું મકાન
ડૉ.ભાઉ દાજી સર જોન વિલ્સન
ડૉ.ભાઉ દાજી સર જોન વિલ્સન