મનસુખરામ ત્રિપાઠી પ્રેમાભાઈ હિમાભાઈ પ્રેમચંદ રાયચંદ દીવાન બહાદુર કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરી
મનસુખરામ ત્રિપાઠી
પ્રેમાભાઈ હિમાભાઈ
પ્રેમચંદ રાયચંદ
કૃષ્ણલાલ ઝવેરી
ઓનરેબલ જસ્ટિસ ઇ. એમ.એચ. ફલ્ટન ઓનરેબલ જસ્ટિસ સર લલ્લુભાઈ આશારામ શાહ ઓનરેબલ જસ્ટિસ સર હરસિદ્ધભાઈ દિવેટિયા ચંદ્રવદન ચી. મહેતા
જસ્ટિસ ફલ્ટન જસ્ટિસ લલ્લુભાઈ શાહ જસ્ટિસ દિવેટિયા ચંદ્રવદન મહેતા
હરિવલ્લભ ભાયાણી બળવંતભાઈ પારેખ નવીનભાઈ દવે
હરિવલ્લભ ભાયાણી બળવંતભાઈ પારેખ નવીનભાઈ દવે