જગદેવ પરમારની વાત પૃથુરાજરસો રત્નમાળા ફારસીમાંથી તરજુમો, દુર્લભ - ૧૮૧૮
જગદેવ પરમારની વાત
પૃથુરાજરસો
રત્નમાળા
તરજુમો - ૧૮૧૮
દુર્લભ - માથેરાન ગુજરાતી ભાષાનું વ્યાકરણ, દુર્લભ - ૧૮૩૯ ગજલસતાંન, દુર્લભ - ૧૮૪૮ ગુલાબ, દુર્લભ - ૧૮૬૨
દુર્લભ - માથેરાન વ્યાકરણ- ૧૮૩૯ ગજલસતાંન - ૧૮૪૮ ગુલાબ - ૧૮૬૨
ગાયન શતક, દુર્લભ - ૧૮૬૩ અમેરીકાની મુસાફરી, દુર્લભ - ૧૮૬૪ કહેવત મુલ, દુર્લભ - ૧૮૬૫ શેક્સપીરનાટક, દુર્લભ  - ૧૮૬૫
ગાયન શતક- ૧૮૬૩ અમેરીકાની - ૧૮૬૪ કહેવત મુલ- ૧૮૬૫ શેક્સપીરનાટક- ૧૮૬૫
ઈંગલેન્ડમાં પ્રવાસ, દુર્લભ - ૧૮૬૭ અભિજ્ઞાનશકુંતલ નાટક, દુર્લભ - ૧૮૬૭ દક્ષિણ હિંદુસ્થાનમાં મુસાફરી, દુર્લભ  - ૧૮૭૦ મનોરંજક કથા, દુર્લભ - ૧૮૭૨
ઈંગલેન્ડમાં - ૧૮૬૭ અભિજ્ઞાનશકુંતલ-૧૮૬૭ દક્ષિણ હિંદુસ્થાન-૧૮૭૦ મનોરંજક કથા - ૧૮૭૨
ઈંગલેન્ડમાં પ્રવાસ, દુર્લભ - ૧૮૬૭ બ્રહ્મજ્ઞાની અખા ભક્તના છપ્પા, દુર્લભ - ૧૮૮૪
ઈરાનમાં - ૧૮૮૨ અખા ભક્ત - ૧૮૮૪