સંસ્થાને આપનું યોગદાન આપવા માટે

       નીચેની સુવિધાનો ઉપયોગ કરવો :

      

 • ઑનલાઇન ફન્ડ ટ્રાન્સફર (Online Fund Transfer):

 •     Bank :ICICI Bank

      Branch Name :Juhu Branch

      Nalanda Dance Institute, JVPD Scheme,

      Vile Parle (W), Mumbai 400 049

      Account number :036601001151

      MICR Code: 400229046

      RTGS/NEFT IFSC Code: ICIC0000366

      

 • ચેક/ડ્રાફ્ટ/મનીઓર્ડર (Cheque/Draft/M.O.):

 •     in favour of : Shri Forbes Gujarati Sabha

      payable at : Mumbai

      Address :

      ફાર્બસ ગુજરાતી સભા

      કીર્તન કેન્દ્રના મકાનમાં ત્રીજે માળે

      ઉત્પલ સંઘવી સ્કૂલની સામે

      સંત જ્ઞાનેશ્વર માર્ગ

      મુંબઈ ૪૦૦૦૪૯

   

      કરરાહત :

   

      સપ્ટેમ્બર ૧૯,૧૯૫૨ના રોજ આ સંસ્થા પબ્લિક ચેરીટીઝ ટ્રસ્ટ તરીકે રજિસ્ટર

      થયેલી છે.

   

      રજિસ્ટ્રેશન નંબર A407(BOM) છે.

      તથા ઇન્કમટેક્સ એક્ટ ૧૯૬૧ની કલમ 80G હેઠળનું સર્ટીફિકેટ ધરાવે છે.

   

      તેથી આ કાયદાની જોગવાઈઓને અધીન રહીને સંસ્થાને અપાતા દાનને કરરાહત

      મળે છે.

   

Forbes Gujarati Sabha © Copyright
© ફાર્બસ ગુજરાતી સભા